حفظ حریم خصوصی

← موسسه حکمت آفرین نوین پارسیان مالک انحصاری اطلاعات موجود در این سایت می باشد. حریم خصوصی مشتریان و بازدید کنندکان وب سایت، بالاترین اولویت ما محسوب می شود. رابطه ما با شما بسیار دقیق و حساس بوده و ما ارزش اطلاعات به اشتراک گذاشته شده توسط شما را به خوبی درک می کنیم. 

← ما تحت هیچ شرایطی نسبت به فروش، افشا یا ارائه اطلاعات جمع آوری شده در این وب سایت به طرف ثالث اقدام نمی نماییم. ما از این اطلاعات صرفا به منظور ارائه خدمات و مطابق با موارد ذکر شده در این سیاست حفظ حریم خصوصی استفاده می کنیم.

← هرچند، ما به صورت دوره ای، ممکن است به جمع آوری و/یا افشا، انتقال یا به اشتراک گذاری اطلاعات کلی آماری یا میزان کاربری سایت بپردازیم. اطلاعات جمع آوری شده ما شامل نام، نشانی، شماره تماس، ایمیل و سایر اطلاعات ارائه شده در طی فرایند درخواست می باشد. 

← ما این حق را برای خویش محفوظ می داریم که به صورت دوره ای نسبت به اصلاح این سیاست حفظ حریم خصوصی، بدون اطلاع رسانی قبلی، اقدام نماییم. چنانچه ما تصمیم به ایجاد تغییرات محسوس در شیوه جمع آوری اطلاعات یا استفاده از اطلاعات قابل شناسایی فردی بگیریم، اعضا از طریق ایمیل در خصوص این تغییر مطلع خواهند شد. هرچند، اطلاعات شخصی شما همواره مطابق با این سیاست حفظ حریم خصوصی موثر در زمان ثبت اطلاعات، مورد استفاده قرار خواهد گرفت. استثناء - Class 'core_calendar\type_factory' not found

اطلاعات بیشتر در بارهٔ این خطا

Debug info:
Error code: generalexceptionmessage
Stack trace:
  • line 2237 of /lib/moodlelib.php: Error thrown
  • line 92 of /mod/page/view.php: call to userdate()